شیکر شانه ای برداشت زیتون پنوماتیک با نیروی باد کار می کند. برای تأمین باد لازم باید از کمپرسور باد استفاده کنید. این مدل ها برای کسانی مناسب است که می خواهند ساعات زیادی را به انجام عملیات برداشت زیتون بپردازند.