کلاس آموزشی برداشت لیمو با شیکر – داراب

April 9, 2020
کلاس آموزشی برداشت لیمو با شیکر

راه اندازی کمپرسور پشت تراکتوری – بابل

April 9, 2020
راه اندازی کمپرسور پشت تراکتوری – بابل

کلاس آموزشی برداشت با شیکر ویبره – طرقبه

April 9, 2020
کلاس آموزشی برداشت با شیکر ویبره

کلاس آموزشی دستگاه هرس پنوماتیک – نیشابور

April 9, 2020
کلاس آموزشی دستگاه هرس پنوماتیک