تست دستگاه شیکر بادی طارم ۹۵۰۸۱۷

این کمباین ها جهت برداشت غوزه و وش پنبه بصورت یکجا کاربرد داشته و در اراضی با رطوبت کم که عمدتا دارای تراکم بیشتر۲۴۰-۲۰۰ هزار در هکتار هستند و بوته ها دارای ارتفاع کوتاه و ترجیحا تک تنه و یا شاخه های جانبی کمتر هستند کاربرد دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *