سمپاش و مه پاش

سمپاش و مه پاش هردو وسیله ای هستند جهت سمپاشی علیه آفات نباتی وحشرات که باتوجه به شرایط بوجود آمده از هر دو وسیله برای ضدعفونی اماکن و معابر علیه ویروس کرونا استفاده میشود.

سمپاشها مایع را بصورت ذرات ریز پودری در می آورند ولی مه پاش ها مایع را بصورت مه در می آورند یعنی ذرات بسیار ریزتر از خروجی سمپاش ها‏‏.

سم یا مایع پوذر شده بدلیل وزن بیشتر روی سطوح سقوط می کند ولی مایع مه شده بدلیل سبکی حالت گازی داشته و داخل سطوح و منافذ نفوذ می کنند.در سیستم سمپاشی بدلیل بزرگتر بودن اندازه ذره خروجی عامل ازبین رونده بایستی به مایع سم یرخورد نماید ولی در سیستم مه پاش بدلیل پودری بودن و حالت گازی سم یا مایع ضدعفونی کننده دور عامل ازبین رونده را گرفته و ازبین می برد.یا به زبان ساده تر در سم پاش آفت بایستی به سم برسد تا ازبین برود ولی در سیستم مه پاش سم به آفت خواه یا ناخواه خواهد رسید و آنرا ازبین خواهد برد بنابراین با موارد عنوان شده انواع سیستم های مه پاش برای مبارزه علیه ویروس کرونا تاثیر بیشتری در از بین رفتن آن نسبت به سمپاش ها دارند اما شرایط استفاده از هرکدام را بایستی در نظر گرفت.

دستگاههای مه پاش به دو دسته سیستم سرد که از سیستم یو ال وی استفاده می کند وسیستم گرم یا ترمال فاگینگ تقسیم بندی می شوند.در سیستم سرد مایع سم یا ضدعفونی کننده باکمک جریان هوا بصورت ذرات ریز ۱۱٫۸-۱۴ میکرون در آمده و در هوا پخش می شوندو این ذرات نامرئی بوده و تا ۴۰لیتر در هکتار مصرف مایع دارند.

اما در سیستم گرم یا ترمال فاگینگ محلول بوسیله انرژی حرارتی تبدیل به ذرات بسیار ریز شده وبکمک جریان هوا بسرعت خنک می شونند و بصورت ابر در هوای اطراف باقی می مانند.

برای استفاده از سیستم های مه پاش وجود دو عامل سکون هوا و عدم و جود شرایط  بادی و همچنین دمای مناسب جهت تولید مه اهمیت دارد.همچنین از مزایای سیستم مه پاش ها می توان به تعداد پایین اوپراتور به هکتار به نسبت سمپاش نام برد و همچنین پوشش کامل سط.ح و آلودگی کمتر محیط زیست به جهت مصرف کمتر سم و یا ماده ضدعفونی کننده نام برد ولی با جمیع جهات محدودیت کاربرد مه پاش ها را نباید فراموش کرد