سمپاش پروانه ای ساخت ترکیه با قابلیت پاشش بیش از سه متر

از هر طرف و ارتفاع پاشش قابل تنظیم و محرک با برق تراکتور باغ مرکبات متعلق به آقای فیروزجایی در بابل ۲۸/۴/۹۹