تحویل،آموزش و راه اندازی یک دستگاه

تحویل،آموزش و راه اندازی یک دستگاه سرشاخه خردکن پسته مدل TP760به سیرجان باغ پسته سرکار خانم اسعدپور