برف روبی مکانیزه درختان با شیکر قابل حمل موتور دار

در منطقه یک شهرداری تهران جهت حفظ سلامت درختان و عابرین پیاده و همچنین تسریع در کار برف روبی