برداشت زیتون روغنی

با شیکرهای پنجه ای بادی در ساوه  باغ آقای سعیدی در تاریخ ۹۹٫۰۷٫۲۱