راه اندازی یک دستگاه سرشاخه خردکن مخصوص نخیلات

مجهز به سیستم کراشر در شرکت فتح و نصر کرمان تاریخ دهم آذر ۹۸